1+40 فکر سمی در اضطراب و افسردگی
1+40 فکر سمی در اضطراب و افسردگی
1+40 فکر سمی در اضطراب و افسردگی
1+40 فکر سمی در اضطراب و افسردگی

مگر می شود در زندگی هیچ نور امیدی نباشد؟ اگر آنقدر تاریک به دنیا نگاه می کنیم به این معناست که هم دنیا را سیاه و سفید می بینیم و هم دچار بی توجهی به امور مثبت شده ایم