کتاب Graded Readers Vision 2 پایه یازدهم

کتاب Graded Readers Vision 2 پایه یازدهم


7,000 تومان

کتاب Graded Readers Vision 2 پایه یازدهم

ویژه دانش آموزان پایه یازدهم
داستان های آموزشی مرتبط با محتوی کتاب یازدهم و تمرینهای تکمیلی مربوط به هر داستان
تصویر سازی زیبا برای هر داستان
متون کاملا کاربردی و قابل استفاده به عنوان متن های Unseen امتحانی