Notice: get_woocommerce_term_meta از نگارش3.6 منسوخ شده است! به‌جای آن از get_term_meta استفاده نمایید. in /home/zohallir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4435

سیاسی

110 کالا

 • آسيب‌ شناسي انقلاب اسلامي : بر اساس وصيت‌ نامه سياسي- الهي امام خميني (ره)

  آسيب‌ شناسي انقلاب اسلامي : بر اساس وصيت‌ نامه سياسي- الهي امام خميني (ره)

  تماس بگیرید
  خرید کتاب آسيب‌ شناسي انقلاب اسلامي : بر اساس وصيت‌ نامه سياسي- الهي امام خميني (ره)   به نویسندگی حجت الاسلام دكتر قاسم شبان‌ نيا که در سال 1390 به چاپ اول خود رسیده است
 • اتحاديه اروپايي

  اتحاديه اروپايي

  تماس بگیرید
  خرید کتاب اتحاديه اروپايي   طي چند دهة گذشته، قارة اروپا شاهد گام هايي بلند و استوار بـراي اتحـاد و وحـدت بوده است . اين تحركات، ريشه در عوامل و ويژگي هايي دارند كه طي تاريخ، موجب استقبال مردم و حاكمان اين قـاره از انديشـه و در نهايـت طـرح  اروپـاي…
 • احزاب سياسي در فرانسه

  احزاب سياسي در فرانسه

  تماس بگیرید
  خرید کتاب احزاب سياسي در فرانسه زندگي سياسي بسياري از جوامع با احزاب سياسي پيوندي ناگسستني دارد. تحـزب و دموكراسي دست كم در كشورهاي اروپاي غربي دو روي يـك سـكه انـد و بـيش ازيك قرن است كه احزاب سياسي  معرك هگردانان اصلي عرصه سياسـت انـد . شـناخت دگرگوني هاي سياسي…
 • اصول سياست خارجی و سياست بين الملل

  اصول سياست خارجی و سياست بين الملل

  تماس بگیرید
  خرید کتاب اصول سياست خارجی و سياست بين الملل محیط بین المللی از چنان پویایی و تحرکی برخوردار است که به سادگی نمی توان تعاملات میان بازیگران را در مسیر خطی و ساده ارزیابی کرد در این شرایط دگرگونگی های که تحت تاثیر انقلاب های اقتصادی، فناوری، ارتباطی و سیاسی…
 • اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (1)

  اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (1)

  تماس بگیرید
  خرید کتاب اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (1)   دانش و رشته روابط بین المللبر اصول،مفروضه ها، مفاهیم و مقولاتی بنا شده است که بدون شناخت آن ها تحلیل و تببین جهان رواط بین المللی و تعاملات مناسبت بازیگران بین المللی در عمل ینز مقدور و ممکن نیست.از این…
 • اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (2)

  اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (2)

  تماس بگیرید
  خرید کتاب اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (2)   ماهيت، هدف و ضرورت مطالعة روابط  بين الملـل و قلمـرو و دامنـه آن در كتـاب اصـول ومباني روابط  بينالملل(1 )توضيح داده شد. مفاهيم بنيادي لازم براي تحليل روابط بين الملل نیز در آن كتاب تبيين شد. در اين كتاب به عنوان…
 • اقتصاد سیاسی بین ‌الملل : جهان ‌بینیهای متعارض

  اقتصاد سیاسی بین ‌الملل : جهان ‌بینیهای متعارض

  تماس بگیرید
  خرید کتاب اقتصاد سیاسی بین ‌الملل : جهان ‌بینیهای متعارض   معني شناسي اقتصاد سياسي شايد دشـوار باشـد، زيـرا افـراد متفـاوت ممكـن اسـت ازواژگان يكساني استفاده كنند اما معاني كاملاً متفـاوتي در ذهـن داشـته باشـند . مـثلاً ، واژه اي مانند  »capital« بسته به متن معاني متعددي دارد . متأسفانه،…
 • اقتصاد و جامعه

  اقتصاد و جامعه

  تماس بگیرید
  خرید کتاب اقتصاد و جامعه ماكس وبر (1864ـ1920) از نادرترين انديشمندان سـده هـاي اخيـر اسـت. وي داراي گسترة ديد و ژرفاي تعمق منحصر به فردي است. عـلاوه بـر جايگـاه خاصـي كـه درميان انديشمندان جامعه شناسي دارد، اكنون نيز كه مباحث فرامدرنيته اهميت ويـژه اي يافته است، حضور آراء وي بسيار…
 • امنيت ملي و نظام بين المللي

  امنيت ملي و نظام بين المللي

  تماس بگیرید
  خرید کتاب امنيت ملي و نظام بين المللي آنچه موجب نگارش این کتاب شد، فقدان اثر مستقلى بود که به تبیـین مفهـوم امنیـت ملـى و جایگـاه آن در نظـام بین المللى کنونى بپردازد. امنیت ملى امروزه یکى از رایج ترین مفاهیم در قلمرو مناسبات جهانى و مباحثـات سیاسـى است. در…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت