۴۰+۱ فکر سمی در امتحان و کنکور


اگر ياد نگيری كه تن به تاس زندگی بسپاری نمی توانی از آن لذت ببری