عشق های لیلی و مجنونی در طول زندگی ما آنقدر دردسر آفرین و انرژی بر هستند که

اگر بتوانیم مهارت های لازم برای برقراری روابط عاشقانه را درست بیاموزیم،

بسیاری از دردسرهای ارتباطی مان برای همیشه پایان خواهد پذیرفت .