171 کالا

 • آشنایی با خیالی‌ نگاری

  15,500تومان
  خرید کتاب آشنایی با خیالی‌ نگاری   در فرهنگ غني و هنرهاي سنتي ايران، »خيالي نگاري« بخشي ارزشمند از تاريخ ملـي و هويت اين سرزمين را به خود اختصاص داده است. اين واژه و تقسيمات سـاختاريآن، اگرچه بيشتر از دوران قاجار در فرهنگ و زبـان هنـر مـا ظهـور گـسترده يافتـه…
 • آموزش هنر در دبستان

  9,000تومان
  خرید کتاب آموزش هنر در دبستان   محتواي اصلي اين كتاب، به فن آموزش هنر به كودكان اختصاص دارد. هنر به عنوان علمي مدون با اصطلاحات حرفهاي و مهارتهاي منحصر به فردش، و با اساس آموزش و ثمرات بي نظيرش، موضوع اصلي اين كتاب است. بسياري از دانشجويان رشته هاي…
 • آموزش و آفرينش تئاتري ( بدن شاعرانه )

  10,000تومان
  خرید کتاب آموزش و آفرينش تئاتري ( بدن شاعرانه )   ژاك لوكوك ، در عرصة آموزش تئـاتر، اسـتادي بـه تمـام معناسـت. ايـن اسـتاد كـه دربارة جهان، حركت هايش و  جنبه هاي جهان شـمول  تئـاتر ديـدگاه مقبـولي دارد، طـي آموزشي چهل ساله »نقطه ثابتي« به وجود آوردكه در آن ،…
 • آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم

  21,000تومان
   خرید کتاب آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم   كتاب آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم مجموع هاي است از مقاله هاي مقدماتي در باب آنچه به احتمال قوي  مهم ترين دستاورد در ساخت تئاتر مـدرن غـرب محسوب ميشود. آموزش و پرورشِ بازيگر در اروپا و امريكاي شمالي…
 • ارسي، پنجره‌هاي رو به نور

  16,000تومان
  خرید کتاب ارسي، پنجره‌هاي رو به نور   يك تعريف از سنت  مبني بر آن است كه سنت، پديدهاي است ايستا دستوري، خرد گريز و عقـل سـتيز بـا انباشـتي از بايـدها كـه بـه ديكتاتوري آراي گذشتگان و عادات و رسوم  كهنه منجر مي شـود وفرديت و اراده فرد، در سنت، حق اعلام وجود…
 • از كلمه تا تصوير : استوري‌ برد و فراگرد فيلم‌ سازي

  3,400تومان
  خرید کتاب از كلمه تا تصوير : استوري‌ برد و فراگرد فيلم‌ سازي   زمســتان 4891 بود. در صحنة يك فيلم در كيپ كد ((Cape Cod مشغول كار بودم. يك شركت طراحي صحنه، مرا براي رنگ كردن دكورهايي از يك فيلم كه قرار بود به زودي در پراوينستن (Provencetown) ماسا…
 • الياف ‌شناسی

  7,000تومان
  خرید کتاب الياف ‌شناسی   كشور ما پيشينة تاريخي غنياي در زمينة فرش دارد و امروزه نيـز يكـي از مهـمتـرين توليدكنندگان فـرش دسـتباف در دنيـا بـه شـمار مـيرود. صـنعت فـرش دسـتباف درگذشته مبتني بر تجارب استادكاران و بافندگان سنتي بـود و از نسـلي بـه نسـل ديگـرمنتقل ميشد. در چند دهة…
 • انگليسي براي دانشجويان رشته سينما

  10,000تومان
      به نویسندگی  مسعود اوحدي كبير مقصود لو که در سال 1395 به چاپ نهم خود رسیده است
 • انگليسي براي دانشجويان رشته شهرسازي

  9,500تومان
  خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته شهرسازي   1. Planning Theory Feedback Systems 2. City Planning History of City Planning 3. The Growth of Cities The Size of a City 4. Urban Management in the Third World Urban Management in Developing Countries 5. The Urban Block (Urban Components) Kinds of…
 • انگليسي براي دانشجويان رشته صنايع دستي

  10,500تومان
  خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته صنايع دستي   I would like to express my thanks to my husband for his patience and cooperation in the course of compiling this book. I would also like to thank Mrs. M. Elahi, instructor in Shariaty Girls’ Technical Faculty, for her sincere contribution…
 • انگليسي براي دانشجويان رشته طراحي پارچه و لباس و تكنولوژي دوخت

  7,000تومان
   خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته طراحي پارچه و لباس و تكنولوژي دوخت به نویسندگی اكرم ناشر  که در سال 1396 به چاپ نهم خود رسیده است
 • انگليسي براي دانشجويان رشته معماري

  9,000تومان
  خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته معماري   1. The Origins of Design Basic Terminology in Architecture 2. The Concept of Theory in Architecture The Relationship Between Theory and History in Architecture 3. Design and Analysis in Architecture The Element of Design 4. Islamic Architecture Form and Function in Islamic…
 • انگليسي براي دانشجويان رشته هنرهاي تجسمي ( نقاشي ، گرافيك و مجسمه‌سازي )

  18,000تومان
  خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته هنرهاي تجسمي ( نقاشي ، گرافيك و مجسمه‌سازي )   يكي از اهداف مهم انقـلاب فرهنگـي، ايجـاد دگرگـوني اساسـي در محتـوا و شـيوةتدوين كتب درسي دانشگاهها، بخصوص در زمينه علوم انساني بوده است. بـه همـين جهت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تـاريخ 7/12/63 تأسـيس…
 • انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي تلويزيون ، عكاسي ، تئاتر

  7,000تومان
  خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته‌هاي تلويزيون ، عكاسي ، تئاتر   به نویسندگی  مسعود اوحدي كبير مقصودلو که در سال 1395 به چاپ ششم خود رسیده است
 • انگليسی برای دانشجويان رشته معماری (۱)

  11,000تومان
  خرید کتاب انگليسی برای دانشجويان رشته معماری (1)   1. Architecture 2. The Purposes of Architecture 3. Cultural Origins of Architecture 4. Architectural Planning 5. The Art of Building 6. Form in Architecture 7. Architectural Methods 8. Technique of Architecture: Materials 9. Energy, Architecture, and Building 10. Natutal Elements in…
 • بازيگر نامرئي

  8,000تومان
  خرید  کتاب بازيگر نامرئي تجارب نمايشي اويـدا  از عمـق  و  گـسترهاي بـي نظيـر  برخـوردار  است. نه فقط تجربه در شرق  و غرب، بلكه در زمينه هاي سنتي و تجربي، متن محور و بداهه پردازانه، سينمايي و صحنه اي، جسماني و آوايي و در كسوت بازيگر و معلـم  و كارگردان. تجربياتي…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه