سیاسی

109 کالا

 • آسيب‌ شناسي انقلاب اسلامي : بر اساس وصيت‌ نامه سياسي- الهي امام خميني (ره)

  3,800تومان
  خرید کتاب آسيب‌ شناسي انقلاب اسلامي : بر اساس وصيت‌ نامه سياسي- الهي امام خميني (ره)   به نویسندگی حجت الاسلام دكتر قاسم شبان‌ نيا که در سال 1390 به چاپ اول خود رسیده است
 • اتحاديه اروپايي

  10,500تومان
  خرید کتاب اتحاديه اروپايي   طي چند دهة گذشته، قارة اروپا شاهد گام هايي بلند و استوار بـراي اتحـاد و وحـدت بوده است . اين تحركات، ريشه در عوامل و ويژگي هايي دارند كه طي تاريخ، موجب استقبال مردم و حاكمان اين قـاره از انديشـه و در نهايـت طـرح  اروپـاي…
 • احزاب سياسي در فرانسه

  3,700تومان
  خرید کتاب احزاب سياسي در فرانسه زندگي سياسي بسياري از جوامع با احزاب سياسي پيوندي ناگسستني دارد. تحـزب و دموكراسي دست كم در كشورهاي اروپاي غربي دو روي يـك سـكه انـد و بـيش ازيك قرن است كه احزاب سياسي  معرك هگردانان اصلي عرصه سياسـت انـد . شـناخت دگرگوني هاي سياسي…
 • اصول سياست خارجی و سياست بين الملل

  17,000تومان
  خرید کتاب اصول سياست خارجی و سياست بين الملل محیط بین المللی از چنان پویایی و تحرکی برخوردار است که به سادگی نمی توان تعاملات میان بازیگران را در مسیر خطی و ساده ارزیابی کرد در این شرایط دگرگونگی های که تحت تاثیر انقلاب های اقتصادی، فناوری، ارتباطی و سیاسی…
 • اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (۱)

  12,500تومان
  خرید کتاب اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (1)   دانش و رشته روابط بین المللبر اصول،مفروضه ها، مفاهیم و مقولاتی بنا شده است که بدون شناخت آن ها تحلیل و تببین جهان رواط بین المللی و تعاملات مناسبت بازیگران بین المللی در عمل ینز مقدور و ممکن نیست.از این…
 • اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (۲)

  12,000تومان
  خرید کتاب اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (2)   ماهيت، هدف و ضرورت مطالعة روابط  بين الملـل و قلمـرو و دامنـه آن در كتـاب اصـول ومباني روابط  بينالملل(1 )توضيح داده شد. مفاهيم بنيادي لازم براي تحليل روابط بين الملل نیز در آن كتاب تبيين شد. در اين كتاب به عنوان…
 • اقتصاد سیاسی بین ‌الملل : جهان ‌بینیهای متعارض

  12,000تومان
  خرید کتاب اقتصاد سیاسی بین ‌الملل : جهان ‌بینیهای متعارض   معني شناسي اقتصاد سياسي شايد دشـوار باشـد، زيـرا افـراد متفـاوت ممكـن اسـت ازواژگان يكساني استفاده كنند اما معاني كاملاً متفـاوتي در ذهـن داشـته باشـند . مـثلاً ، واژه اي مانند  »capital« بسته به متن معاني متعددي دارد . متأسفانه،…
 • اقتصاد و جامعه

  16,000تومان
  خرید کتاب اقتصاد و جامعه ماكس وبر (1864ـ1920) از نادرترين انديشمندان سـده هـاي اخيـر اسـت. وي داراي گسترة ديد و ژرفاي تعمق منحصر به فردي است. عـلاوه بـر جايگـاه خاصـي كـه درميان انديشمندان جامعه شناسي دارد، اكنون نيز كه مباحث فرامدرنيته اهميت ويـژه اي يافته است، حضور آراء وي بسيار…
 • امنيت ملي و نظام بين المللي

  6,500تومان
  خرید کتاب امنيت ملي و نظام بين المللي آنچه موجب نگارش این کتاب شد، فقدان اثر مستقلى بود که به تبیـین مفهـوم امنیـت ملـى و جایگـاه آن در نظـام بین المللى کنونى بپردازد. امنیت ملى امروزه یکى از رایج ترین مفاهیم در قلمرو مناسبات جهانى و مباحثـات سیاسـى است. در…
 • انديشه سياسي امام خميني (ره) : سياست به مثابه صراط

  12,000تومان
  خرید کتاب انديشه سياسي امام خميني (ره) : سياست به مثابه صراط   آینده نگري پیش بینی یا جنبۀ پرورش استدلال و قوة خلاقیت و باروري و مضمون آفرینی و طبقه بندي داده ها و وحدت بخشی بـه اجـزاي اپر کنـده یـ ا جنبـۀ هنجـاري (بـه مفهـوم فلسـفی آن نـه…
 • انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

  12,000تومان
  خرید کتاب انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران  هدف تعیین شده برای درس اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، آشنایی دانشجویان و دانش پژوهان با تحولات، تفکرات سیاسی و نحوه اندیشه و تامل متفکران سیاسی اسلام است.برای انجام یافتن این مهم مشکلات بسیاری وجود داشته و دارد؛ از…
 • انديشه‌ هاي سياسي در قرن بيستم

  4,500تومان
  خرید کتاب انديشه‌ هاي سياسي در قرن بيستم نگارش کتابی  در باب اندیشه های سیاسی قرن بیستم،آن هم در پایان این قرن و در آستانه ورود به قرن آینده و یا در ابعاد وسیع تر در هزاره دیگر توامان، مایه و جد و نگرانی نویسنده است. برای پژوهشگر،فرصت زیستن در…
 • اندیشه سیاسی در ایران باستان

  12,000تومان
  خرید کتاب اندیشه سیاسی در ایران باستان   مطالعات ایرانی حتی در میان متفکران ایرانی نیز غریب است؛ اگر امروز از اندیشمندان  ایرانی بخواهید در مورد پسامدرنیسم، مارکسیسم، روشنفکری غربی و حتی اندیشه های رایج در جهان عرب بنویسند، صرف نظر از کیفیت نوشته های آن ها، می توانزصد ها…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه